mapa strony       newsletter       english
Koszty

Wyciąg z regulaminu CMG:


XIV.Tabela opłat
Opłaty z tytułu umownego postępowania mediacyjnego prowadzonego przez jednego mediatora obejmują:

1. Opłatę mediacyjną w wysokości:

a) 300,00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę sesji mediacyjnej;

b) 2000,00 PLN netto za dzień pracy mediatora, trwający do 7 godzin zegarowych wtym przerwy;

c) jeśli sesja mediacyjna trwa dłużej niż 7 godzin, opłata wynosi 250,00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę;

d) jeśli mediację – za zgodą stron – prowadzi dwóch mediatorów, opłata wzrasta o75%.

2. Koszt sporządzenia projektu ugody wynosi 600,00 PLN netto za przygotowanie pierwszego projektu wraz z kolejnymi poprawkami. W przypadku odstąpienia od podpisania ugody, opłata za sporządzenie projektu ugody nie podlega zwrotowi.

3. (...)

4. W przypadku, kiedy mediacja odbywa się poza siedzibą Centrum Mediacji Gospodarczej, koszty mediacji zostają powiększone o koszty związane z wynajęciem odpowiedniego lokalu.

5. W przypadku spraw o szczególnym charakterze stawki mogą być ustalane indywidualnie.

6. Procedurę mediacyjną rozpoczyna wpłacenie przez wnioskodawcę (bądź przez obydwie strony po połowie) zaliczki w wysokości 250,00 PLN netto, o którą następnie pomniejszona jest opłata mediacyjna. W przypadku odstąpienia od mediacji przed pierwszym spotkaniem, opłata ta nie podlega zwrotowi.

Podział opłat: zwykle strony ponoszą opłaty i dzielą się kosztami w równych częściach, ale jest też możliwy inny podział, według uzgodnień.