mapa strony       newsletter       english
Mediacja rodzinna
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach rodzinnych (40 godzin dydaktycznych)

Termin najbliższej edycji szkolenia -21-24 listopada 2017 r.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej.

Zapraszamy
- wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
- psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych.
- prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
- menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR, pracowników administracji publicznej, specjalistów w zakresie zarządzania.

Program
Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sil w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna/zrównoważona
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediacje, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.W programie szkoleń uwzględniono zmiany w przepisach dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Termin i miejsce
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach rodzinnych (40 godzin dydaktycznych) -21-24 listopada 2017 r.
Szkolenia odbędzie się w Warszawie w siedzibie CMPP.

Opłaty
Koszt szkolenia specjalistycznego z mediacji rodzinnej w dn. 21-24 listopada 2017 r.: 960 zł, gdy wpłata nastąpi do 10 listopada 2017. Po tym terminie obowiązuje cena 1056 zł. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP, jak również dla 2 lub 3 osób zapisujących się razem -10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 864 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 10 listopada 2017. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł. W przypadku 4 lub większej liczby osób zapisujących się razem, zniżka to - 15%, czyli opłata dla 1 osoby wynosi 816 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 10 listopada 2017. Po tym terminie obowiązuje cena 900 zł.

Materiały dla uczestników

Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. w tym m.in. publikację "Skarb mediatora". Ponadto uczestnik/uczestniczka każdego szkolenia dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
- przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
- najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
- przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.
Uczestnicy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych otrzymują także:
- broszurę: "Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu"
- plakaty: "Na rodzinne problemy mediacja" i "Gdy zaczynacie dzielić życie".

Dodatkowo udostępniamy opracowany w naszym Centrum "Rodzicielski plan wychowawczy", czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami.

Warunki uczestnictwa

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.
Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy również praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe.

Trenerzy

Trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum.
Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacja o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 - 18:00)
email: mediator@mediacja.org
strona: www.mediacja.org