mapa strony       newsletter       english
Porozumienie - PRZYKLAD II
PROJEKT POROZUMIENIA
ZAWARTEGO PRZEZ PANIA LIDIE Z. I PANA JANA Z.
W WYNIKU POSTEPOWANIA MEDIACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO
W CENTRUM MEDIACJI PARTNERS POLSKA

I. Opieka nad Adamem, wspólnym maloletnim dzieckiem:

1. Pani Lidia i Pan Jan zgodnie ustalaja, ze miejscem zamieszkania dziecka bedzie lokal nalezacy do Pani Lidii Z.
2. Pani Lidia i Pan Jan zgodnie umawiaja sie na opieke nad Adamem wedlug na-stepujacych zasad obowiazujacych w roku szkolnym 2006/2007:
1) Co druga sobote oraz co druga niedziele Adam bedzie spedzal z ojcem Ja-nem Z. Terminy te moga ulec zmianie w zaleznosci od zgodnej woli Pani Lidii i Pana Jana. Oboje postanawiaja, ze wszelkie ustalenia dotyczace terminów beda mialy miejsce najpózniej do konca czwartku poprzedzajacego dany weekend.
2) W pozostale dni za opieke nad dzieckiem odpowiedzialna jest matka. Ojciec moze w porozumieniu z nia przejmowac opieke nad synem w dowolnie ustalonych dniach i terminach. Rodzice postanawiaja przy tym, ze kazdorazowo dziecko bedzie odprowadzane do mieszkania matki najpózniej do godziny 19.30.
3) Pani Lidia i Pan Jan zgodnie ustalaja nastepujace zasady spedzania przez sy-na dni wolnych niebedacych weekendami i swietami:
a) Dni wolne niebedace weekendami i swietami, w tym zwlaszcza Swieta Wielkanocne, Wigilie i Swieta Bozego Narodzenia syn spedzac bedzie naprzemiennie z jednym z rodziców - co drugi rok z ojcem, co drugi z matka.
b) Rodzic, który opiekuje sie dzieckiem, ma prawo samodzielnie decydo-wac o tym, w jaki sposób zostana spedzone dane dni wolne i swieta. Przed wyjazdem zobowiazuje sie poinformowac drugiego rodzica odno-snie terminu powrotu do domu.
c) W przypadku, gdy dane dni wolne i swieta beda przez syna spedzane ze wskazanym w porozumieniu rodzicem w Warszawie, drugi rodzic ma prawo do kontaktu z synem w uzgodnionym terminie w trakcie tych dni wolnych i swiat.
4) Pani Lidia Z. i Pan Jan Z. postanawiaja, ze wszelkimi istotnymi obserwa-cjami na temat zatrudnionej przez druga strone opiekunki dziecka - zwlasz-cza takimi, które moga miec wplyw na wychowanie i dobrostan syna - beda sie niezwlocznie dzielic z drugim rodzicem. Decyzje o wyborze opiekunki rodzice podejmuja wspólnie. Rodzic, od którego pochodzi propozycja, zo-bowiazuje sie do sprawdzenia referencji kandydatki na opiekunke i poinfor-mowania o tym drugiego rodzica.
5) Pani Lidia i Pan Jan zgodnie ustalaja, ze osoba odpowiedzialna za uczest-nictwo w wywiadówkach oraz dniach otwartych w przedszkolu i w szkole bedzie matka dziecka. Ustalenia te nie ograniczaja prawa ojca dziecka do uczestniczenia w tychze spotkaniach. Rodzic obecny na wywiadówce lub dniu otwartym zobowiazuje sie do niezwlocznego osobistego lub telefonicz-nego przekazania uzyskanych informacji drugiemu rodzicowi - powinno to miec miejsce najpózniej do konca nastepnego dnia po spotkaniu. O wszel-kich sprawach zwiazanych z edukacja syna rodzice beda sie niezwlocznie in-formowac. Decyzje na temat edukacji przedszkolnej i szkolnej syna beda podejmowane wspólnie.

II. Podzial majatku dorobkowego oraz zwrot przedmiotów osobistych

1. Strony zgodnie decyduja, ze przedmioty urzadzenia domowego i z zakresu AGD, uzywane wczesniej w ich wspólnym gospodarstwie (majatek dorobkowy) oraz inne tego samego rodzaju przedmioty, pozostana w uzywaniu Pani Lidii i dziecka.
2. Drobne przedmioty nalezace do Pani Lidii, takie jak plyty, fotografie i ksiazki znajdujace sie w mieszkaniu Pana Jana zostana przekazane Pani Lidii do rak wlasnych najpózniej do konca wrzesnia 2006 r. Analogicznie postapi Pani Lidia w odniesieniu do drobnych ruchomosci nalezacych do Pana Jana.


Wysokosc alimentów
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze alimenty placone przez Pana Jana na rzecz syna Adama beda sie skladaly z dwóch czesci: (1) czesci wplacanej na konto osobiste Pani Lidii i (2) czesci wplacanej na osobno zalozone konto pod nazwa "Fundusz mieszkaniowo-edukacyjny Adama", którego oboje beda równoprawnymi wspólwlascicielami. Cele i zasady uzywania srodków Funduszu sa omówione w osobnym dokumencie - Zalaczniku nr 1 do niniejszego porozumienia. Wyso-kosc pierwszej stalej czesci strony uzgodnily na 1000 zl miesiecznie, zas wyso-kosc drugiej czesci przekazywanej na Fundusz mieszkaniowo-edukacyjny Ada-ma bedzie wynosic nie mniej niz 300 zl miesiecznie. Obie czesci alimentów be-da wplacane przez Pana Jana do 16 dnia kazdego miesiaca, poczawszy od paz-dziernika 2006 roku.
2. Pan Jan i Pani Lidia zgodnie postanawiaja, ze wysokosc alimentów moze podle-gac renegocjacjom, gdyby sytuacja finansowa któregos z nich ulegla zmianie.

III. Zmiany porozumienia:

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia moga byc inicjowane przez kazda strone.
2. Rozmowy na temat zmian niniejszego porozumienia beda prowadzone z dobra wiara i wola, majac przede wszystkim na wzgledzie najlepszy interes i dobrobyt dziecka.
3. W przypadku róznic zdan na temat zmian niniejszego porozumienia, niemozli-wych do samodzielnego rozwiazania, Strony zglosza sie do Centrum Mediacji "Partners" Polska.

Akceptuje dobrowolnie niniejsze porozumienie:


Lidia Z.Jan Z.

Warszawa, … wrzesnia 2006