mapa strony       newsletter       english
Regulamin CMG

REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO
CENTRUM MEDIACJI GOSPODARCZEJ


I. Zakres zastosowania

1. Niniejszy Regulamin stosuje się:


a) jeżeli strony wyraziły na piśmie zgodę na rozwiązanie wynikłego między nimi sporu w drodze mediacji według Regulaminu postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji Gospodarczej („Centrum”) przed lub po powstaniu takiego sporu;

b) jeżeli stały mediator Centrum został wyznaczony do mediowania sprawy na mocy postanowienia sądu.

2. Strony mogą uzgodnić, że postępowanie mediacyjne w ich sprawie będzie wokreślony sposób odbiegało od postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących przebiegu postępowania mediacyjnego.II. Wszczęcie postępowania mediacyjnego

1. Postępowanie mediacyjne zostaje wszczęte:

a) na wspólny pisemny wniosek stron sporu o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego (umowa o mediację); albo

b) gdy jedna ze stron sporu wniesie pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego, a druga strona wyrazi zgodę na piśmie na udział w mediacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu wniosku przez Dyrektora Centrum; albo

c) na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji.

2. Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego powinien zawierać:

a) oznaczenie stron postępowania mediacyjnego wraz z podaniem ich adresów,

b) określenie przedmiotu sporu wraz z podaniem jego wartości przy sprawach o prawa majątkowe,

c) określenie stanowisk stron wraz z ich uzasadnieniem,

d) podpisy stron,

e) wymienienie dokumentów uzasadniających wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

3. Wspólny wniosek stron o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego może również zawierać:

a) wskazanie miejsca i języka postępowania mediacyjnego,

b) wskazanie mediatora wyznaczonego przez strony,

c) wniosek o wyznaczenie mediatora przez Dyrektora Centrum.

4. Postanowienia ustępów 2 i 3 niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wniosku składanego przez jedną ze stron.

5. Wraz z wnioskiem składanym przez jedną ze stron powinien zostać złożony jego odpis dla drugiej strony.

6. Dopuszcza się, że wspólny wniosek stron w rozumieniu ustępu 2 niniejszego punktu mogą stanowić dwa odrębne pisma stron, o ile zawierają dane określone w tym ustępie.III. Wyznaczanie mediatora

1. Mediator powinien być wyznaczony wspólnie przez strony z listy mediatorów prowadzonej przez Centrum („Lista mediatorów”).

2. Jeżeli strony nie wyznaczyły wspólnie mediatora ani nie wniosły o wyznaczenie mediatora przez Dyrektora Centrum, niezwłocznie po wszczęciu postępowania mediacyjnego Dyrektor Centrum zwraca się do stron, aby wyznaczyły mediatora w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Do wezwania dołącza się Listę mediatorów.

3. Dyrektor Centrum niezwłocznie wyznacza mediatora z Listy mediatorów, jeśli:

a) strony wniosły wniosek o wyznaczenie mediatora przez Dyrektora Centrum; lub

b) strony nie wyznaczyły mediatora w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Dyrektora Centrum do wyznaczenia mediatora.

4. Dyrektor Centrum wzywa strony do wyznaczenia innego mediatora, jeśli:

a) osoba wyznaczona nie może przyjąć albo odmówi przyjęcia powierzonej jej funkcji; albo

b) poprzednio wyznaczony mediator zastał wyłączony przez Dyrektora Centrum.

5. Jeśli strony nie wyznaczą innego mediatora, w razie zajścia okoliczności określonych w poprzedzającym ustępie, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, Dyrektor Centrum wyznacza niezwłocznie mediatora z Listy mediatorów.

6. Każda ze stron może z ważnych przyczyn żądać wyłączenia mediatora składając wniosek o jego wyłączenie do Dyrektora Centrum w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu mediatora lub od podjęcia wiadomości o przyczynach wyłączenia.

7. Dyrektor Centrum rozpoznaje wniosek o wyłączenie mediatora niezwłocznie. Decyzja Dyrektora Centrum nie wymaga uzasadnienia.

8. Przed przyjęciem funkcji w każdej kolejnej sprawie, mediator składa w Centrum pisemne oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności.

9. Wyznaczony mediator może odmówić prowadzenia mediacji tylko z ważnych powodów, o których jest obowiązany niezwłocznie powiadomić strony, Dyrektora Centrum, a jeżeli strony do mediacji skierował sąd – również sąd.IV. Zadania i obowiązki mediatora

1. Mediator udziela stronom pomocy w sposób bezstronny i niezależny w ich negocjacjach zmierzających do polubownego rozwiązania sporu.

2. Mediator nie rozstrzyga sporu między stronami, lecz stara się ułatwić stronom osiągnięcie porozumienia.

3. Mediator powinien starać się kontrolować przebieg postępowania mediacyjnego kierując się zasadami słuszności, bezstronności i niezależności oraz biorąc pod uwagę wnioski stron.

4. Mediator może odbywać spotkania z każdą ze stron pod nieobecność drugiej strony.

5. Mediator może proponować stronom skorzystanie z ekspertów lub, w przypadku wniosku stron, przedstawić własną opinię na piśmie co do istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sporu, o ile posiada wiedzę w danej dziedzinie.V. Miejsce postępowania mediacyjnego
Miejscem postępowania mediacyjnego jest Warszawa, Polska, chyba, że strony postanowiły na piśmie inaczej.VI. Język postępowania mediacyjnego
Językiem postępowania mediacyjnego jest język polski, chyba, że strony postanowiły na piśmie inaczej.VII. Postępowanie mediacyjne

1. Postępowanie mediacyjne odbywa się na sesjach mediacyjnych.

2. Po uzgodnieniu ze stronami i mediatorem, Dyrektor Centrum określa termin i miejsce pierwszej sesji mediacyjnej oraz dokonuje odpowiedniego powiadomienia stron imediatora.

3. Na każdym etapie postępowania mediator może zwrócić się do każdej ze stron oprzedstawienie dodatkowych informacji. Informacje przedstawione przez stronę mediator ujawnia drugiej stronie, chyba że udzielając ich strona zastrzegła, żemediator ma je zachować w poufności.

4. Strony zobowiązują się do współdziałania z mediatorem w dobrej wierze, awszczególności do przedkładania odpowiednich dokumentów, składania wyjaśnień iuczestniczenia w sesjach mediacyjnych.VIII. Rejestracja przebiegu postępowania mediacyjnego

1. Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko, (nazwę) i adresy stron, imię inazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator.

2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.

3. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

4. Protokół postępowania mediacyjnego przechowuje się w archiwum Centrum wraz zkopią wniosku o przeprowadzenie mediacji i ewentualnie kopią zawartej ugody przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania mediacyjnego.

5. Mediator może sporządzać notatki dla lepszego rozumienia przebiegu postępowania mediacyjnego i stanowisk stron.

6. Dokumenty przechowywane w archiwum mogą być udostępniane wyłącznie stronom lub upoważnionym przez nie osobom.
IX. Poufny charakter postępowania mediacyjnego

1. Fakt odbycia mediacji i jej przebieg ma charakter poufny. Informacje przekazane mediatorowi przez strony lub inne osoby podczas postępowania mediacyjnego, nie mogą być przez niego ujawniane.

2. Mediator nie może być powoływany na świadka w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, na okoliczność faktów i twierdzeń ujawnionych w postępowaniu mediacyjnym.

3. Strony są zobowiązane do przestrzegania poufności postępowania mediacyjnego i nie mogą wykorzystywać ani przedstawiać w charakterze dowodów w postępowaniu sądowym, arbitrażowym lub jakimkolwiek innym, żadnych faktów i dokumentów ujawnionych w toku postępowania mediacyjnego, a w szczególności:

a) stanowisk lub sugestii wyrażonych przez drugą stronę co do możliwego rozstrzygnięcia sporu;

b) ustępstw uczynionych przez drugą stronę w trakcie postępowania mediacyjnego;
propozycji uczynionych lub poglądów wyrażonych przez mediatora;

c) faktu, że druga strona wyrażała zamiar przyjęcia propozycji co do sposobu polubownego zakończenia sporu, lub takiego zamiaru nie wyrażała.

4. Strony nie mogą powoływać się na poufny charakter postępowania mediacyjnego celem utajnienia okoliczności, na które powoływały się w jego toku, a które mogą być ustalone także poza postępowaniem mediacyjnym.

5. Osoby trzecie mogą być obecne na sesji mediacyjnej jedynie za zgodą stron imediatora.X. Ugoda

1. Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznawania sprawy według właściwości ogólnej lub wyłącznej.

2. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

3. Po zawarciu ugody przed mediatorem i złożeniu protokołu w sądzie, strona składa w sądzie wniosek o przeprowadzenie postępowania co do zatwierdzenia ugody poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności lub – gdy ugoda nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji – poprzez jej zatwierdzenie postanowieniem.

4. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.XI. Zakończenie postępowania mediacyjnego

1. Postępowanie mediacyjne kończy się:

a) zawarciem przez strony pisemnej ugody;

b) złożeniem przez mediatora Dyrektorowi Centrum oświadczenia na piśmie obezcelowości lub niemożności prowadzenia dalszego postępowania mediacyjnego;

c) złożeniem przez stronę Dyrektorowi Centrum oświadczenia na piśmie o wycofaniu się z postępowania mediacyjnego;

d) z upływem czasu przeznaczonego na postępowanie mediacyjne w zapisie na mediację lub we wcześniejszych uzgodnieniach stron, przy czym czas ten może zostać przedłużony w każdej chwili za zgodą obu stron;

e) w terminie 7 dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin do wniesienia przez strony opłat przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

f) poddaniem przez strony na piśmie wynikłego między nimi sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego.

2. W sprawie zakończonej w postępowaniu mediacyjnym przed Centrum strony mogą złożyć wniosek o ponowne wszczęcie postępowania mediacyjnego; wówczas stosuje się taki sam tryb jak dla każdego nowego wniosku o mediację.XII. Odpowiedzialność prawna Centrum i mediatora

1. Odpowiedzialność prawna Centrum i mediatora jest ograniczona jedynie do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

2. Centrum i mediator nie ponoszą wobec stron odpowiedzialności za działania związane z postępowaniem mediacyjnym toczącym się według postanowień niniejszego Regulaminu, poza zakresem określonym w ustępie poprzedzającym.XIII. Opłaty

1. Opłaty z tytułu postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Centrum obejmują:

a) opłatę mediacyjną,

b) ewentualny koszt sporządzenia projektu ugody,

c) ewentualne koszty dojazdu mediatora na miejsce mediacji odbywającej się poza Warszawą.

2. Strona wnioskująca o mediację zobowiązana jest wpłacić zaliczkę na poczet kosztów związanych z uruchomieniem procedury mediacyjnej. Wpłacenie zaliczki jest warunkiem rozpoczęcia procedury mediacyjnej. Wysokość zaliczki określona jest wpunkcie XIV Regulaminu. Kwota zaliczki odliczana jest na zakończenie procedury mediacyjnej od wszystkich kosztów należnych do zapłacenia przez stronę wpłacającą zaliczkę. W przypadku odstąpienia od mediacji zaliczka przepada. .

3. Strony są zobowiązane solidarnie wpłacić przed rozpoczęciem pierwszej sesji mediacyjnej opłatę mediacyjną w wysokości określonej w punkcie XIV Regulaminu, zktórej pokrywane jest między innymi wynagrodzenie mediatora.

4. W przypadku konieczności poniesienia przez Centrum wydatków przekraczających zwyczajowo przyjęte rozmiary, strony są zobowiązane wpłacić zaliczkę na te wydatki w wysokości określonej przez Dyrektora Centrum.

5. W przypadku spraw skierowanych z sądu strony wnoszą także odpowiednią część wynagrodzenia mediatora określonego aktualnym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości lub innymi przepisami.
XIV. Tabela opłat

Opłaty z tytułu umownego postępowania mediacyjnego prowadzonego przez jednego mediatora obejmują:

1. Opłatę mediacyjną w wysokości:

a) 300,00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę sesji mediacyjnej;

b) 2000,00 PLN netto za dzień pracy mediatora, trwający do 7 godzin zegarowych wtym przerwy;

c) jeśli sesja mediacyjna trwa dłużej niż 7 godzin, opłata wynosi 250,00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę;

d) jeśli mediację – za zgodą stron – prowadzi dwóch mediatorów, opłata wzrasta o75%.

2. Koszt sporządzenia projektu ugody wynosi 600,00 PLN netto za przygotowanie pierwszego projektu wraz z kolejnymi poprawkami. W przypadku odstąpienia od podpisania ugody, opłata za sporządzenie projektu ugody nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku wyjazdu mediatora poza Warszawę, pobiera się dodatkową opłatę wwysokości 120,00 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę podróży mediatora (plus zwrot kosztów podróży wg faktur i rachunków).

4. W przypadku, kiedy mediacja odbywa się poza siedzibą Centrum Mediacji Gospodarczej, koszty mediacji zostają powiększone o koszty związane z wynajęciem odpowiedniego lokalu.

5. W przypadku spraw o szczególnym charakterze stawki mogą być ustalane indywidualnie.

6. Procedurę mediacyjną rozpoczyna wpłacenie przez wnioskodawcę (bądź przez obydwie strony po połowie) zaliczki w wysokości 250,00 PLN netto, o którą następnie pomniejszona jest opłata mediacyjna. W przypadku odstąpienia od mediacji przed pierwszym spotkaniem, opłata ta nie podlega zwrotowi.

7. Podział opłat: zwykle strony ponoszą opłaty i dzielą się kosztami w równych częściach, ale jest też możliwy inny podział, według uzgodnień.XV. Postanowienia końcowe

1. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego:

a) w którym biorą udział więcej niż dwie strony;

b) w którym strony lub Dyrektor Centrum, za zgodą stron, uznają za uzasadnione wyznaczenie więcej niż jednego mediatora.

2. Kompetencje Dyrektora Centrum określone w niniejszym Regulaminie przysługują również, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Centrum, Wicedyrektorowi Centrum lub innej wskazanej przez niego osobie.
Warszawa, 1 marca 2013