mapa strony       newsletter       english
Regulamin szkoleń

REGULAMIN OTWARTYCH SZKOLEŃ Z MEDIACJI CMPP

1. Szkolenia są organizowane przez Centrum Mediacji Partners Polska, ośrodek mediacyjny działający przy Fundacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie ul. Dobra 22/24 lok.15, zwanej dalej „Organizatorem”. Fundacja Partners Polska jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000221845 KRS.

2. Program merytoryczny i wymiar godzinowy szkoleń jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. Ramowe programy szkoleń podane są na stronie www.mediacja.org w zakładce „Szkolenia”. Ze względu na dynamiczny charakter szkoleń i zmieniające się prawodawstwo dotyczące mediacji i tematów z nią związanych Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu szkolenia w trakcie jego trwania.

3. Terminy szkoleń, wysokość opłat za udział w szkoleniach (w tym wszelkich opłat zniżkowych) oraz terminy dokonywania wpłat są podawane przez Organizatora na stronie internetowej www.mediacja.org w zakładce „Szkolenia” oraz w ofercie szkoleniowej wysyłanej do Uczestnika.

4. W szkoleniach mogą uczestniczyć osoby, które dokonały prawidłowej rejestracji za pomocą formularza zgłoszenia-umowy uczestnictwa przesłanego przez Organizatora pocztą elektroniczną (lub faksem) oraz uiściły w terminie pełną wymaganą opłatę za szkolenie. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność dokonanych wpłat.

5. W szkoleniu bierze udział nie więcej 12 osób. Minimalna ilość uczestników szkolenia to 9 osób.

6. Zgłoszenia i opłaty za szkolenia są przyjmowane w terminie wskazanym przez Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli na dany termin zgłosi się mniej niż 9 osób. Organizator poinformuje zainteresowanych o odwołaniu szkolenia najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia.

8. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości bądź możliwość zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu w innym, zaproponowanym przez Organizatora terminie.

9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z indywidualnym Uczestnikiem w dowolnym momencie, także w czasie trwania szkolenia, bez obowiązku podania przyczyn. W takim wypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części opłaty za szkolenie, proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia. Organizator nie zwraca żadnych innych poniesionych przez Uczestnika kosztów lub utraconych przychodów.

10. Jeśli Uczestnik chce zrezygnować z udziału w szkoleniu po uiszczeniu opłaty, rezygnację należy zgłosić Organizatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mediator@mediacja.org lub faksem pod numerami 22-8254083 i 22-4095383. Honorowane są jedynie rezygnacje pisemne.

11. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze szkolenia przed upływem 9 dni do jego rozpoczęcia Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł. Gdy rezygnacja następuje na 9 lub mniej dni przed rozpoczęciem szkolenia, istnieje możliwość zapisania się na następny termin za dodatkową opłatą 150 zł. Deklarację wyboru terminu Uczestnik powinien złożyć w ciągu 15 dni od dnia rozpoczęcia anulowanego szkolenia. Jeśli Uczestnik nie dokona wyboru nowego terminu szkolenia w ciągu wyżej wspomnianych 15 dni, Organizator zachowuje całą dokonaną przez niego opłatę za szkolenie. Uczestnik szkolenia przyjmuje równocześnie do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku, gdy uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu, nie zgłaszając swojej rezygnacji Organizatorowi, Organizator zachowuje prawo do pełnej opłaty za szkolenie.

12. Osoba, która uiściła opłatę za udział szkoleniu, ale nie może w nim uczestniczyć, ma możliwość wskazania na swoje miejsce zastępstwa, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia. Osoba zgłaszająca się na zastępstwo wypełnia formularz zgłoszenia-umowy uczestnictwa i informuje Organizatora drogą mejlową o tym, kogo zastępuje. Osoba rezygnująca z udziału w szkoleniu przekazuje informację o rezygnacji w trybie określonym w punkcie 10 oraz informuje Organizatora drogą mejlową o tym, kto zajmie jej miejsce.

13. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie w wymaganym terminie przelewem na konto Organizatora w banku Pekao SA IV O/Warszawa o numerze 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536. Niedokonanie opłaty za szkolenie w tym terminie jest traktowane przez Organizatora jako rezygnacja Uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia do skreślenia go z listy uczestników szkolenia.

14. Wniesienie opłaty za szkolenie i dopełnienie formalności rejestracyjnych daje Uczestnikowi prawo do: udziału w szkoleniu, zestawu materiałów szkoleniowych i pomocniczych oraz 1 egz. publikacji „Skarb mediatora. Wybór tekstów”, a także do poczęstunku podczas przerw (napoje gorące i zimne, słodkie i słone przekąski oraz owoce).

15. Wszystkie materiały szkoleniowe i pomocnicze przekazane Uczestnikowi przez Organizatora podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów o ochronie własności intelektualnej.

16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych.

17. Organizator zobowiązuje się nie przekazywać zgromadzonych danych osobowych osobom nieupoważnionym.