Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Mediacja - SZKOLENIE PODSTAWOWE

Szkolenie podstawowe z mediacji (40 godzin zegarowych):20-24 listopada 2018 – jedna pięciodniowa sesja szkoleniowa;

Serdecznie zapraszamy do udziału w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym z mediacji. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.W programie szkolenia uwzględniono zmiany w przepisach dotyczących mediacji, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Uczestnikom naszych szkoleń oferujemy ponadto możliwość odbycia stażu praktycznego w naszym Centrum.

Zapraszamy:

  • wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
  • psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych.
  • prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
  • menedżerów, konsultantów, pracowników działów komunikacji społecznej i pracowników działów HR, specjalistów w zakresie zarządzania, pracowników administracji publicznej.

 

Zakres szkolenia podstawowego:

– rodzaje i zastosowanie mediacji,
– proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora,
– umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji,
– narzędzia, techniki i strategie mediacyjne,
– umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji),
– ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna,
– kontekst prawny prowadzenia mediacji – procedury mediacyjne w Polsce i na świecie,
– symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.

Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.
Termin i miejsceSzkolenie podstawowe (40 godzin zegarowych)20-24 listopada 2018 – jedna sesja szkoleniowa;Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska.
OpłatyKoszt szkolenia podstawowego w dn. 20-24 listopada2018: 1200 zł, gdy wpłata nastąpi do 9 listopada2018. Dla 2 osób zapisujących się razem opłata dla 1 osoby wynosi 1125 zł, gdy wpłata nastąpi do 9 listopada2018. W przypadku 3 lub większej liczby osób zapisujących się razem, opłata dla 1 osoby to 1050 zł, jeżeli wpłata nastąpi do 9 listopada2018. Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 1500 zł od osoby (brak zniżek).
Opłaty za udział w szkoleniu mogą być wpłacane w ratach – bliższe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Centrum.
W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536
Materiały dla uczestnikówWszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów,w tym m.in. publikację „Skarb mediatora” w wersji elektronicznej.Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:- przykładowe teksty ugód mediacyjnych,- najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,- przykładowe zaproszenia na mediacjęoraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.
TrenerzyTrenerem jest Maciej Tański.Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum.
ZaświadczeniaUczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.
Informacje i zgłoszeniatel.: (22) 825-40-83, (22) 409-53-83(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)e-mail: mediator@mediacja.org strona: www.mediacja.org
Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia)Psychologiczne aspekty konfliktuDefinicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporówRodzaje i style prowadzenia mediacjiPolskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i gospodarczych oraz regulacje europejskie Rola mediatora i zasady mediacjiKiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacjib) jak postępować w przypadkach wątpliwych?Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapieZawieranie umowy o mediacjęTechniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe),Warunki trwałości porozumienia, język porozumieniaWybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatoraUmiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowegoStandardy i etyka postępowania mediatora