Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Spory gospodarcze

Mediacja jest coraz powszechniej stosowana w przypadku sporów między podmiotami gospodarczymi, głównie z uwagi na chęć zachowania dobrego imienia firmy (nie służy temu proces sądowy), jak również zachowanie możliwości dalszej współpracy między firmami będącymi w sporze. Niebagatelne znaczenie ma tu również zdecydowanie krótszy czas rozwiązywania sporu i niższe koszty procedury mediacyjnej w porównaniu z postępowaniem sądowym.
Najczęstsze sprawy trafiające do mediacji gospodarczej dotyczą sporów o zapłatę, naruszenie warunków umowy (w tym terminów), ale również nieuczciwą konkurencję czy zachowania nieetyczne.