Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Spory pracownicze

Do sporów pracowniczych, podlegających mediacji, zaliczamy przede wszystkim:
– spory między pracownikiem a pracodawcą,
– spory między pracownikami,
– spory między związkami zawodowymi a pracodawcą.