Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Rola mediatora

W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadających wszystkim stronom uzgodnień.

Mediację zwykle prowadzi para wykwalifikowanych mediatorów (kobieta i mężczyzna). Ich rolą jest przede wszystkim ułatwienie procesu porozumiewania się między stronami. Mediatorzy są w tym procesie bezstronni, czyli nie opowiadają się za żadną ze stron i w równym stopniu angażują się w pomoc każdej z nich. Nie oceniają zarówno osób, ich zachowań jak i proponowanych rozwiązań. Pozostają neutralni wobec sposobu rozwiązania konfliktu i czynionych przez strony uzgodnień.

Mediatorzy akceptują wszelkie rozwiązania (w tym również brak porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz kształt porozumienia spoczywa na stronach. Mediacja ma charakter poufny.