Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Mediacja rodzinna

W sprawach rodzinnych mediator pomaga członkom rodziny w przeprowadzeniu trudnej rozmowy w sposób bezpieczny, uporządkowany, spokojny, tak by zmierzała w kierunku odpowiadających wszystkim stronom uzgodnień.

Jak przebiega mediacja rodzinna?

Mediację zwykle prowadzi para wykwalifikowanych mediatorów (kobieta i mężczyzna). Ich rolą jest przede wszystkim ułatwienie procesu porozumiewania się między stronami. Mediatorzy są w tym procesie bezstronni, czyli nie opowiadają się za żadną ze stron i w równym stopniu angażują się w pomoc każdej z nich. Nie oceniają zarówno osób, ich zachowań jak i proponowanych rozwiązań. Pozostają neutralni wobec sposobu rozwiązania konfliktu i czynionych przez strony uzgodnień.
Mediatorzy akceptują wszelkie rozwiązania (w tym również brak porozumienia), które strony uważają za właściwe w ich sytuacji. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz kształt porozumienia spoczywa na stronach. Mediacja ma charakter poufny. Sesja mediacyjna trwa średnio od dwóch do czterech godzin. Na ogół potrzebne są dwa lub trzy spotkania. Właściwy proces mediacji poprzedza spotkanie konsultacyjne, podczas którego strony konfliktu i mediatorzy wzajemnie się poznają. Obecność dzieci jest w tej fazie mile widziana.

UDZIAŁ DZIECKA W MEDIACJI

W jakich sprawach mediacja rodzinna może być przydatna?

Konflikt – w sytuacji konfliktu rodzinnego i małżeńskiego.
Rozstanie – w sytuacji, gdy małżonkowie stają w obliczu decyzji o rozstaniu.
Rozwód – w sytuacji okołorozwodowej, czyli przed rozwodem, (kiedy małżonkowie podjęli już decyzję o rozstaniu), w trakcie rozwodu, a także po rozwodzie.

W jakich sprawach nie mediujemy?

Kiedy w rodzinie ma miejsce przemoc.
Kiedy do rozwiązania problemu potrzebna jest pomoc terapeutyczna.
Kiedy jedna ze stron nie wyraża chęci udziału w mediacji.