Czym jest mediacja?

Mediacja to Twoja rozmowa z drugą osobą o trudnych sprawach prowadzona w obecności mediatora – osoby, która pomoże się porozumieć i będzie dbać, aby nikt nie poczuł się stratny czy pokrzywdzony.

 

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

Szkolenie z mediacji w postępowaniu  administracyjnym

(8 godzin dydaktycznych)

Termin najbliższego szkolenia: 24 września 2019 r.

Jesteś mediatorem i chcesz mediować sprawy skierowane przez organy administracji?
Jesteś urzędnikiem i chcesz wiedzieć, jakie sprawy można kierować do mediacji i jak reagować na wnioski o mediację?

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie wprowadzające w tematykę mediacji w postępowaniu administracyjnym.
Od 1 czerwca 2017 r. mediacja może być prowadzona w sprawach administracyjnych zarówno z inicjatywy organu admin. (urzędu), jak i z inicjatywy stron postępowania. Dowiedz się, kiedy jest to możliwe, jakie sprawy mogą podlegać mediacji, jakie są kryteria wyboru mediatora i jakie mogą być wyniki mediacji.

Program ramowy szkolenia

 • Kontekst prawny prowadzenia mediacji i postępowań polubownych w urzędzie (k.p.a.)
 • Praktyczne aspekty procedury mediacyjnej z punktu widzenia organu proponującego mediację i z punktu widzenia strony postępowania
 • Cele mediacji, korzyści dla stron i dla urzędu z polubownego załatwiania spraw na etapie postępowania administracyjnego, warunki prawne i praktyczne oraz ograniczenia zastosowania mediacji
 • Przebieg mediacji w sprawach administracyjnych
 • Rola organu administracji w procedurze mediacyjnej
 • Rola mediatora – jego obowiązki i prawa
 • Przykłady pism w postępowaniu mediacyjnym
 • Kryteria wyboru mediatora przez organ administracji
 • Diagnoza mediowalności sporu – studium przypadku

Prowadzący:

Maciej Tański– mediator specjalizujący się w sprawach cywilnych oraz w konfliktach i sporach wewnątrzorganizacyjnych. Od 2001 r. szkoli nowych mediatorów i pomaga praktykującym mediatorom w doskonaleniu umiejętności. Jest autorem licznych publikacji nt. mediacji o charakterze praktycznym. Od 2005 r. jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Współpracuje z Krajową Szkołą Administracji Publicznej od 1998 roku. W 2017 r. przeszkolił ok. 350 członków korpusu służby cywilnej z mediacji w postępowaniu administracyjnym. W 2015 roku był stypendystą Weinstein JAMS International Fellowship wUSA.

Opłaty

Koszt szkolenia z mediacji w postępowaniu administracyjnym:

 • 490 zł, gdy wpłata nastąpi do 13 września 2019. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP opłata wynosi 400 zł, jeśli wpłata nastąpi do 13 września 2019.
 • Po tym terminie obowiązuje cena standardowa 590 zł od osoby (brak zniżek).

Opłaty za udział w szkoleniu mogą być wpłacane w ratach – bliższe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Centrum.

Zgłoszenia

Mailowo na adres:mediator@mediacja.org, telefonicznie:22 825 40 83,22 409 53 83